Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Vikeplikt når du sykler

Vikepliktsregler sykkel

Innholdsfortegnelse

Dersom du sykler, er det viktig å være oppmerksom på vikeplikten, men det kan variere avhengig av hvor du sykler. Reglene for vikeplikt for syklister kan være forskjellige, avhengig av om du sykler på veier, gang- og sykkelstier eller i andre trafikkområder.

Når du sykler på veier, må du følge de generelle trafikkreglene. Dette betyr at du må respektere vikeplikten og gi vei til andre kjøretøy når det er nødvendig. Hvis du nærmer deg et kryss eller en rundkjøring, må du være oppmerksom på tegnene og signalene som indikerer hvem som har rett til å passere først. I slike situasjoner må du være klar over trafikken rundt deg og tilpasse farten og handlingene dine for å unngå farlige situasjoner.

På gang- og sykkelstier er vikeplikten vanligvis enklere. Syklister må vike for fotgjengere og tilpasse farten sin for å unngå sammenstøt eller farlige situasjoner. Det er viktig å være hensynsfull og vise hensikt når du passerer fotgjengere på slike stier. Gi beskjed ved å ringe med bjellen eller rope forsiktig for å varsle fotgjengerne om at du nærmer deg, spesielt hvis de ikke ser deg.

Sykle i kjørebane eller i sykkelfelt

Når du sykler enten i kjørebanen eller i et sykkelfelt, er det viktig å følge vikepliktsreglene som gjelder for kjørende. Dette betyr at du må være oppmerksom på og respektere vikeplikten i ulike trafikksituasjoner. Her er noen viktige vikepliktsregler å huske på:

 1. Høyreregelen:
  Du må vike for kjøretøy som kommer fra høyre, enten du sykler i kjørebanen eller i et sykkelfelt. Dette prinsippet kalles høyreregelen og gjelder i de fleste trafikksituasjoner.
 2. Forkjørsvei:
  Hvis du skal krysse eller kjøre inn på en forkjørsregulert vei, må du vike for alle kjøretøy som allerede er på veien og har forkjørsrett. Dette er vanligvis indikert med skilt som angir vikeplikt. Det er viktig å være oppmerksom og respektere skiltene.
 3. Venstresving:
  Når du skal svinge til venstre og det er motgående kjøretøy på din høyre side, må du vike for dem. Dette gjelder uavhengig av om du sykler i kjørebanen eller i et sykkelfelt.
 4. Gangfelt:

  Du må også vike for gående i gangfelt. Dette betyr at hvis det er fotgjengere som krysser veien i et gangfelt, må du stoppe og la dem passere før du fortsetter.

Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler, gjelder skiltets instruksjoner. Dette kan innebære å vike for kjøretøy som kommer fra høyre, uavhengig av andre regler. Det er viktig å være oppmerksom på skiltene og følge vikeplikten spesielt ved det første krysset etter skiltet.

Hvis du er i tvil om en bilfører har sett deg og vil stoppe, er det lurt å senke farten og være forberedt på å reagere. Ta ingen sjanser og sørg for at du har nok tid og plass til å reagere trygt.

Generelt sett er det viktig å være oppmerksom, hensynsfull og forutsigbar når du sykler i trafikken. Respekter vikeplikten og følg trafikkreglene for å sikre din egen sikkerhet og bidra til en tryggere sykkelopplevelse.

Sykle på fortau, sykkelvei eller gang- og sykkelvei

Når du sykler på en sykkelvei, gang- og sykkelvei eller et fortau, er det viktig å være klar over vikepliktsreglene for kjørende. Selv om du som syklist har en dedikert plass i disse områdene, må du likevel følge visse vikepliktsregler når du samhandler med annen trafikk.

Hvis du sykler på en sykkelvei eller gang- og sykkelvei og du ønsker å krysse en vei, må du respektere vikeplikten. Dette betyr at du må gi vei til all trafikk som allerede er på veien, uavhengig av om det er biler, syklister eller fotgjengere. Du må vente på en passende luke i trafikken før du krysser veien, og sikre deg at det er trygt å fortsette.

På samme måte, hvis du skal svinge inn på en annen vei fra en sykkelvei, gang- og sykkelvei eller et fortau, må du også følge vikepliktsreglene. Du må gi vei til all trafikk som allerede er på veien du ønsker å svinge inn på. Dette gjelder uavhengig av hvilken type kjøretøy som er involvert. Vær oppmerksom på kjøretøy som nærmer seg, og vent til du har en klar mulighet til å svinge inn på veien uten å forstyrre trafikkflyten.

Vikeplikt når du triller sykkelen

Når du går av sykkelen og triller den over et gangfelt, har bilene vikeplikt for deg som fotgjenger. Dette betyr at bilførere må stoppe og gi deg lov til å krysse veien trygt. Selv om du ikke lenger er på sykkelen, har du fortsatt rettigheter som fotgjenger når du bruker et gangfelt.

Når du nærmer deg et gangfelt, er det viktig å signalisere tydelig at du ønsker å krysse veien. Du kan gjøre dette ved å stoppe ved kanten av gangfeltet og vente på en passende mulighet til å starte overgangen. Det er også lurt å se både til venstre og høyre for å være sikker på at ingen biler kommer i stor fart.

Når bilene nærmer seg gangfeltet, skal de senke farten og stoppe for å la deg passere. Det er deres plikt å gi deg vikeplikt og sørge for at du kan krysse veien trygt. Du bør likevel være oppmerksom på trafikken og forsikre deg om at bilene faktisk har stoppet før du begynner å krysse veien.

Vikeplikt på sykkel ved inn-eller utkjørsel

Når du sykler eller går langs en vei, har du ikke vikeplikt for kjøretøy som kommer til eller fra en inn- eller utkjørsel. Dette betyr at det er kjøretøyets ansvar å tilpasse seg trafikken og sikre at det er trygt å kjøre inn eller ut av en inn- eller utkjørsel.

Som syklist eller fotgjenger er det viktig å være oppmerksom på inn- og utkjørslene langs veien og ta hensyn til kjøretøy som kan komme til eller fra disse områdene. Imidlertid er det ikke ditt ansvar å vike eller tilpasse deg for disse kjøretøyene, med mindre det er en spesifikk trafikkregulering som gir dem forkjørsrett.

Vikepliktsregler på sykkel

Sykkel i rundkjøring

Sykler du inn i en rundkjøring så har du vikeplikt for all trafikk som allerede er inne i rundkjøringen. Med andre ord: Du har vikeplikt for alle kjørende som kommer fra venstre.
Skal du skifte felt inne i rundkjøringen så må du også følge vikepliktsreglene. Du må gi vei for kjøretøy som allerede ligger i feltet du ønsker å skifte til. Dette betyr at du må vente på en passende luke i trafikken og sørge for at det er trygt å bytte felt uten å forstyrre andre kjøretøy.

Vær oppmerksom på trafikken og signaliser godt når du sykler i rundkjøring ved å sette ut arm i den retningen du skal kjøre ut av rundkjøringen. Som syklist så bruker du armen din til å varsle andre kjøretøy om hvor du har tenkt deg hen.

Sykkel i trafikklys

Når du nærmer deg et kryss med et trafikklys, er det viktig å følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i. Hvert felt i krysset kan ha sitt eget trafikklyssignal, og du må følge det aktuelle signalet for det feltet du er i.

Hvis trafikklyset er ute av drift og ikke viser noen farg

Skifte kjørefelt når du sykler

Som syklist har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Du har også vikeplikt når du skal inn på veien fra veikanten eller veiens skulder.

Forbikjøring på sykkel

Skal du sykle forbi noen så er hovedregelen at du passerer på venstre side. Skal du sykle forbi et annet kjøretøy så kan du gjøre dette på høyre side. Forbikjøring på høyre side av andre kjøretøy kan feks være biler som har stoppet for å sleppe av passasjer, biler som står i kø etc.
Når du sykler skal du ikke kjøre forbi en annen syklist på høyre side – dette skal foregå på venstre side.

Sykle i venstresving

Når du skal svinge til venstre i et kryss som syklist, har du to alternativer: stor og liten venstresving.

Ved liten venstresving følger du samme prinsipp som andre kjøretøy. Du svinger til venstre inne i krysset når det er trygt å gjøre det, i henhold til vikepliktsreglene og eventuelle trafikklys.

Ved stor venstresving har du en annen tilnærming. Du sykler rett frem gjennom krysset til du har nådd den andre siden, og deretter sjekker du om det er trygt å svinge til venstre inn på den veien du ønsker å kjøre på. Dette gir deg bedre oversikt og mulighet til å vurdere trafikken før du foretar venstresvingen.

Vikeplikt for buss og trikk

Du har vikeplikt for buss på veier hvor fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. Det er viktig å være oppmerksom på bussens størrelse og potensielle blindsoner, slik at du kan tilpasse din kjøring eller ganghastighet for å sikre en trygg og effektiv trafikkflyt.

Enten om du går, sykler eller kjører bil så har du alltid vikeplikt for trikk. Trikken er et skinnegående kjøretøy som har forkjørsrett i alle situasjoner. Når du nærmer deg et kryss med trikkeskinner, må du stoppe og gi trikken muligheten til å passere før du fortsetter.

Kilder:
Statens vegvesen

Foto øverst:
Max Bender via Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.