Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Trafikkregler på sykkel

Trafikkregler sykkel

Innholdsfortegnelse

Når du sykler, blir du betraktet som en kjørende i trafikken. Dette innebærer at du har de samme pliktene og ansvar som andre kjøretøyførere, og du må være kjent med og følge de gjeldende trafikkreglene der du sykler.

For alle som ferdes på veier, enten det er sykkel eller kjørtetøy så er det viktig å være oppmerksom på veiskilt, trafikklys, vikepliktsregler og andre trafikkskilt som gjelder for kjørende.

Ved å være en ansvarlig og lovlydig syklist, kan du bidra til å skape en tryggere og mer harmonisk trafikkopplevelse for alle veibrukere.

Sykkel er definert som et kjøretøy

Sykler, elsykler, elektriske sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er definert som kjøretøy. Noe som betyr at du skal i utgangspunktet følge samme reglene som andre kjørende når du sykler på disse.

Vegtrafikkloven paragraf 3 

Trafikkreglene er basert på Vegtrafikkloven § 3, som har som formål å sikre at alle som går, sykler eller kjører, kan ferdes på en tryggest mulig måte. Dette betyr at du som deltaker i trafikken har et personlig ansvar for å opptre på en måte som ikke skaper farlige eller vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

I Vegtrafikkloven § 3 står det at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være oppmerksom og forsiktig slik at det ikke kan oppstå fare eller skade, og for å unngå unødvendig hindring eller forstyrrelse av annen trafikk. I tillegg skal man vise hensyn til de som bor eller oppholder seg langs veien.»

De nøkkelbegrepene som nevnes i paragrafen, hensynsfull, oppmerksom og forsiktig, betyr at du må vise hensyn overfor andre trafikanter og være bevisst på omgivelsene. Dette innebærer å være oppmerksom, følge trafikkreglene, tilpasse farten etter forholdene og vise hensyn til fotgjengere, syklister og andre trafikanter.

Kan jeg ha passasjer på sykkel?

Det er tillatt å ha passasjerer på sykkelen, men det er visse begrensninger som gjelder både når det gjelder alder og antall passasjerer.

  • Du kan ha inntil to barn under seks år, eller ett barn under 10 år på en sykkel. Om du bruker sykkelvogn eller lignende, kan du bare transportere ett barn under 10 år på selve sykkelen.
  • I en sykkelvogn kan du transportere inntil to barn under seks år eller ett barn over seks år.
  • Husk at totalvekten av barn og andre ting i en sykkelvogn ikke skal overskride sykkelvognens maksimale nyttelast. Informasjon om dette står ofte på vognen, i manual som fulgte med eller på produsentens nettside.

Hvor er det lov å sykle?

Generelt sett kan du sykle nesten overalt, så lenge du holder deg i samme retning som trafikken og følger skiltingen som gjelder for syklister. Det er imidlertid viktig å være klar over at det finnes visse restriksjoner.

Det er ikke tillatt å sykle på motorveier, da disse veiene er kun beregnet for biler og andre motorkjøretøy. I tillegg er det også forbudt å sykle på veier som er tydelig skiltet med forbudsskilt for syklister. Dette kan for eksempel gjelde visse broer og mange tunneler. Disse stedene er vanligvis ikke egnet eller trygge for syklister, og det er derfor viktig å respektere skiltingen og unngå å sykle der det er forbudt.

Som syklist må du være klar over at du er mindre synlig for andre trafikanter enn biler, og derfor er du mer utsatt for ulykker. Det er derfor viktig å være forsiktig og ikke ta unødvendige risikoer når du sykler. Vær oppmerksom på din egen synlighet ved å bruke reflekser og lys når det er mørkt eller dårlig sikt, og følg trafikkreglene nøye for å minimere risikoen for ulykker.

Sykle på veien

Du kan sykle i veien sammen med biltrafikk og andre kjøretøy. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer blant annet at du:

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • skal stoppe for rødt lys
  • skal gi tegn når du svinger
  • skal følge fartsgrensen

Sykle i kollektivfelt

Du har lov til å sykle i kollektivfeltet. Husk å vær oppmerksom på blindsonen til bussen og at du har vikeplikt for buss på veier hvor fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.

Sykle i sykkelfelt

Sykkelfelt er spesifikke kjørefelt i veibanen som er markert med skilt og oppmerking som angir at det er forbeholdt syklister. Disse feltene er kun tilgjengelige på høyre side av veien, og det er ikke tillatt å sykle i begge retninger på dem.

Når du sykler i et sykkelfelt som har sitt eget trafikklys for syklister, er det viktig å følge dette lyset. Det betyr at du må stoppe ved rødt lys og vente på grønt lys før du fortsetter. Vær oppmerksom på at trafikklysene for syklister ikke gjelder for deg dersom du sykler på fortau eller på en gang- eller sykkelvei.

Det er viktig å være klar over at det ikke er tillatt å sykle i begge retninger i et sykkelfelt. Dette er for å opprettholde en trygg og ordnet trafikkstrøm. Videre er det også ulovlig å parkere eller stanse i et sykkelfelt. Dette sikrer at syklister har tilstrekkelig plass til å ferdes fritt og uten hindringer.

Sykle på gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei er ment for både de som går, og de som sykler. En grei regel å huske på er at du skal sykle på høyre side av gang- og sykkelvei. Vær derfor oppmerksom på gående – de som går i gang- og sykkelvei kan gå på venstre og høyre side.

Sykle på fortau og gangvei

Som syklist så kan du sykle på gangvei og fortau. Men du skal ikke være til hinder eller fare for gående.
Om det er mange på fortauet så skal du gå av og trille sykkelen. Gjør du dette så vil det være til trygghet for både gående og andre syklister.
Om du skal sykle forbi noen så må du tilpasse farten og holde god avstand.

Sykle i enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder for alle som kjører, inkludert både syklister og bilister. Imidlertid finnes det noen gater hvor det er tillatt for syklister å sykle i begge retninger, og dette er indikert ved hjelp av underskilt. Når du sykler i slike gater mot biltrafikken, er det viktig å være ekstra oppmerksom. Dette skyldes at bilister ofte ikke forventer å se syklister som beveger seg i motsatt retning av kjøreretningen.

Enveisregulering blir vanligvis markert med skiltet «innkjøring forbudt» ved den enden hvor det ikke er tillatt å kjøre inn, og med skiltet «enveiskjøring» ved den enden hvor det er tillatt å kjøre inn. Dersom det er unntak for syklister, vil dette bli angitt med underskiltet «sykkel unntatt». Det er viktig å merke seg at enveisreguleringen ikke gjelder dersom du sykler på fortauet.

Sykle over gangfelt

Det er lov å sykle over gangfelt så fremt du tar hensyn til de gående. Om du sykler over et gangfelt, så vil du bli definert som ikke gående og andre kjøretøy vil ikke ha vikeplikt for deg.
For økt sikkerhet og trygghet for deg selv og andre så anbefaler vi at du som syklist går av sykkelen om du skal gå over et gangfelt. Dette gjør at både bilister og gående blir mer oppmerksomme på deg. Om du sykler langs en gangvei og plutselig kjører over gangfeltet så kan dette være vanskelig for en bilist å få med seg. Ta ansvar for trygg ferdsel med sykkel for deg selv og for andre!

Vikeplikt når du sykler

Vi har skrevet en egen infoguide om temaet vikeplikt for sykkel her

Kilder:
Statens vegvesen

Foto øverst:
Bilde av Pavel Danilyuk

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.