Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Regler for EL-sparkesykkel

Innholdsfortegnelse

Før du kjører med elsparkesykkel så er det viktig at du er kjent med og følger reglene for elsparkesykkel.
Disse reglene gjelder for alle kjøretøy som er definert som små elektriske motorvogner. Fra 15. juni 2022 er det nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

Elsparkesykler skal følge de samme reglene som syklister, og dette er regulert av vegtrafikkloven § 3. Loven skal sørge for at alle som ferdes til fots, på sykkel eller i bil, gjør det på en sikrest mulig måte.
Som elsparkesyklist har man et personlig ansvar for å unngå farlige situasjoner for andre trafikanter. Vegtrafikkloven § 3 fastslår at alle trafikanter må opptre hensynsfullt, varsomt og aktpågivende for å unngå skade og hindringer for andre trafikanter.
Loven pålegger også at man må vise hensyn til de som bor og oppholder seg langs veien.
Det betyr at elsparkesyklister må vise hensyn, være oppmerksomme og forsiktige i trafikken.

Hva er liten elektriske motorvogner?

Eksempler på liten elektrisk motorvogn er elsparkesykkel, ståhjuling og elektriske skateboard. Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som liten elektrisk motorvogn.

Tekniske krav til elsparkesykkel

Før du skaffer deg din egen elsparkesykkel, er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Du har ansvaret for å sikre at elsparkesykkelen oppfyller de nødvendige tekniske kravene. Dette betyr at du må forsikre deg om at den er i god stand, fungerer som den skal, og at den er lovlig å bruke i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Sjekk at bremser, lys og andre viktige komponenter er i god stand før du tar den i bruk. Sørg også for å være kjent med de lokale reglene og begrensningene for bruk av elsparkesykler i ditt område. På den måten kan du sikre en trygg og lovlig bruk av elsparkesykkelen.

 • Elsparkesykkelen må være utstyrt med en hastighetssperre som begrenser farten til maksimalt 20 km/t. Dette er en sikkerhetsfunksjon som er pålagt for å sikre at elsparkesykkelen ikke kan kjøre for raskt. Ved å ha denne hastighetssperren i bruk, kan du bidra til å opprettholde en trygg og ansvarlig kjørehastighet.

I tillegg til hastighetssperren, er det visse krav til elsparkesykler når det gjelder utstyr og dimensjoner. Disse inkluderer følgende:

 • Maksimal vekt på elsparkesykkelen skal være 70 kg.
 • Maksimal bredde på elsparkesykkelen skal være 85 cm, og maksimal lengde skal være 120 cm.
 • Elsparkesykkelen skal være utstyrt med en ringeklokke for å varsle andre trafikanter.
 • Det skal være et hvitt lys foran på elsparkesykkelen for å gi tilstrekkelig synlighet i mørket.
 • En rød refleks skal være plassert på baksiden av elsparkesykkelen for å gjøre det tydelig for biler og fotgjengere bak at du er til stede.
 • Elsparkesykkelen skal ha pålitelige bremser for å sikre trygg stopp og kontroll.

Aldersgrense på elsparkesykkel

Du må være minst 12 år gammel for å kjøre elsparkesykkel. Men husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrenser, for eksempel 16 eller 18 år.

Må jeg bruke hjelm når jeg kjører elsparkesykkel?

Det er påbudt for barn under 15 år å bruke hjelm når de sykler, men vi anbefaler at alle bruker hjelm. Det er betydelig forskjell i skadepotensialet mellom å ha på seg hjelm og å ikke ha det.

Promillegrense elsparkesykkel

Den vanlige promillegrensen på 0,2 gjelder også for elsparkesykler.
Du kan ikke kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler som gir beruselse eller bedøvelse.

Passasjerer på elsparkesykkel

Det er ikke lov å ha med passasjerer på elsparkesykler. Det er heller ikke lov å ha passasjerer i en tilhenger som er festet til sparkesykkelen.

Hvordan parkere elsparkesykkel riktig

Du har lov til å parkere elsparkesykkelen på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate, så lenge det ikke forhindrer eller er til ulempe for andre. Det betyr at den ikke skal blokkere eller være til hinder for de som sykler eller går.

Når du parkerer, må du være oppmerksom på at det ikke skal være til hinder for personer med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere eller personer med nedsatt syn.

Det er viktig å plassere sparkesykkelen på en måte som forhindrer at den velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Parkeringsbot elsparkesykkel

Dersom du parkerer elsparkesykkelen på en måte som forhindrer eller er til ulempe for andre, eller på områder hvor det er skiltet med parkeringsforbud, kan du bli ilagt en bot på 900 kroner.

Hvor kan jeg kjøre elsparkesykkel?

Du har generelt lov til å kjøre elsparkesykkel overalt så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen.

Det er imidlertid forbudt å kjøre med elsparkesykkel på motorveier og veier som er tydelig skiltet med forbud mot syklister, for eksempel noen broer og flere tunneler.

Det er viktig å være oppmerksom på at når du bruker elsparkesykkel, er du mindre synlig enn biler og mer sårbar for ulykker. Vær forsiktig og ta ingen unødvendige risikoer!

Kjøre elsparkesykkel på bilvei

Når du kjører elsparkesykkel i veien sammen med biltrafikk, er det viktig å følge de samme trafikkreglene som andre kjøretøy. Dette betyr blant annet at du:

 • Skal vike for trafikk som kommer fra høyre.
 • Skal vike for fotgjengere som krysser gangfelt.
 • Må stoppe for rødt lys.
 • Skal gi tydelige signaler når du svinger.
 • Må holde deg innenfor fartsgrensen.

Kjøre elsparkesykkel i kollektivfelt

Kollektivfeltet er et dedikert kjørefelt i veibanen som er forbeholdt kollektivtrafikk. Du har tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet når du bruker en elsparkesykkel. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på bussers blindsoner og unngå å komme for nær dem.

Kjøre elsparkesykkel på gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelveier er primært beregnet for fotgjengere og syklister, men det er også tillatt å bruke dem med elsparkesykkel. Vær oppmerksom på at fotgjengere på gang- og sykkelveien kan bevege seg på begge sider av veien, mens du som kjører elsparkesykkel skal holde deg på høyre side. Det er viktig å være ekstra oppmerksom som fører av elsparkesykkel og ta hensyn til de gående på veien. Du har alltid et ekstra ansvar for å være oppmerksom og vise hensyn.

Kjøre elsparkesykkel i sykkelfelt

Sykkelfelt er spesifikke kjørefelt i veibanen som er merket med skilt og oppmerking som indikerer at de er for syklister. Elsparkesykler kan også bruke disse feltene.

Det er viktig å merke seg at det ikke er tillatt å kjøre i begge retninger i sykkelfelt, så du kan kun bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Det er heller ikke tillatt å parkere eller stoppe i sykkelfeltet.

Hvis du befinner deg i et sykkelfelt som har egne trafikklys for syklister, må du følge disse signalene. Disse trafikklysene gjelder ikke for deg hvis du kjører på fortauet eller på en gang- eller sykkelvei.

Kjøre elsparkesykkel på fortau og gangvei

Du har lov til å kjøre på gangveier og fortau med elsparkesykkel så lenge du ikke er til hinder eller utgjør en fare for gående. Hvis det er mange mennesker på fortauet, bør du gå av og trille sparkesykkelen for å unngå å forstyrre eller skape fare for fotgjengere. Når du skal passere noen, må du tilpasse farten din og holde god avstand for å sikre trygg og hensynsfull passering.

Kjøre elsparkesykkel i enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder for alle kjøretøy, inkludert syklister og bilister. Imidlertid kan det være noen gater hvor det er tillatt å sykle i begge retninger, og dette er angitt med et underskilt. Underskiltet gjelder også for elsparkesykler. Hvis du kjører mot biltrafikken i slike gater, må du være ekstra oppmerksom, da bilister vanligvis ikke forventer trafikk i motsatt retning.

Enveiskjøring blir vanligvis indikert med et skilt som sier «innkjøring forbudt» i den enden det ikke er tillatt å kjøre inn, og med et skilt som sier «enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Hvis det er unntak for syklister og elsparkesykler, blir dette vist med underskiltet «sykkel unntatt». Hvis du kjører på fortauet, gjelder ikke enveiskjøringen for deg.

Kilder:
Statens vegvesen

Foto øverst:
Yiting He via Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.