Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Fartsgrenser i Norge

Fartsgrenser i Norge

Innholdsfortegnelse

Formålet med fartsgrenser er å regulere hastigheten på kjøretøyene og sikre at trafikken går trygt og effektivt. Fartsgrenser er en viktig del av trafikksikkerheten og er utformet for å begrense risikoen for ulykker, spesielt de som kan føre til alvorlige skader eller død.

Generelle fartsgrenser i Norge

• 50 km/t i byer og tettsteder
• 80 km/t utenfor tettbygde strøk
Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser, og gjør
at vi kan begrense skiltmengden langs vegene.

Fartsgrenser

30 km/t


• Veger og gater innenfor tettbygd strøk.
• Ofte gater gjennom boligbebyggelse, steder med mange gående og syklende og langs
strekninger ved barneskoler.
• Dersom en gående eller syklende blir påkjørt, vil sannsynligheten for å overleve eller
unngå alvorlig skade reduseres vesentlig om bilen kjører fortere enn 30 km/t.

40 km/t


• Veger og gater innenfor tettbygde strøk.
• Ofte veger som går mellom områder i byer og tettsteder.
• Færre gående og syklende enn langs 30-strekninger, men likevel såpass mye lokal aktivitet
at bilistene må holde lavere fart enn 50 km/t.

50 km/t


• Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk.
• Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet.

60 km/t


• Veger utenfor tettbygd strøk – ligger ofte i utkanten av byer eller tettsteder.
• Stekninger med mange avkjørsler, kryss, bebyggelse og/eller gående og syklende.
• Strekninger med lokaltrafikk til og fra boliger og ulike virksomheter (skoler, butikker,
bussholdeplasser, bensinstasjoner mm).

70 km/t


• Veger og strekninger utenfor tettbygde strøk som er skiltet ned fra 80 km/t på grunn av
særlig høy ulykkesrisiko og tidligere ulykker.
• Grensen for å overleve en frontkollisjon går ved ca 70 km/t, forutsatt en moderne
kollisjonssikker bil og bruk av bilbelte.

80 km/t


• Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er
skiltet, eller dersom det er skiltet at en fartsgrense er slutt.

90 km/t


• Motortrafikkveger med 2-3 kjørefelt.
• Veger med 2 kjørefelt og lite trafikk.

100 km/t


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område der det enten er et rekkverk eller en jordvoll.

110 km/t


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område med rekkverk.
• Vegen må blant annet ha bredere vegskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved
fartsgrense 100.

Hvem bestemmer fartsgrenser i Norge?

Fartsgrensene i Norge blir bestemt av myndighetene, og spesifikt av Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for å fastsette fartsgrenser på veier og strekninger i Norge. De følger retningslinjer fastsatt av Vegdirektoratet, som er en del av Samferdselsdepartementet.

Hva betyr å kjøre etter forholdene?

Å kjøre etter forholdene betyr at føreren til enhver tid skal tilpasse farten og kjøremønsteret etter de faktiske forholdene på veien. Dette kan inkludere faktorer som værforhold, veidekke, trafikkvolum og andre forhold som kan påvirke trafikksikkerheten.

Hvorfor har vi fartsgrenser?

Samlet sett er fartsgrenser en viktig del av trafikksikkerheten og er utformet for å begrense risikoen for alvorlige ulykker. Det er derfor viktig å følge fartsgrenser og tilpasse hastigheten etter forholdene på veien for å sikre en trygg og effektiv trafikkflyt.

Fartsgrenser og trafikksikkerhet

Fartsgrenser kan variere avhengig av veitype og område. For eksempel kan det være en høyere fartsgrense på en motorvei enn på en smal, svingete vei med begrenset sikt. Fartsgrenser kan også endres midlertidig, for eksempel når det er veiarbeid eller ugunstige værforhold.

Overholdelse av fartsgrenser er en viktig del av å opprettholde trafikksikkerheten. Å kjøre for fort kan øke risikoen for ulykker, og jo høyere hastighet, jo mer alvorlige kan konsekvensene bli. Det er derfor viktig å følge fartsgrenser og tilpasse hastigheten etter forholdene på veien.

I tillegg til fartsgrenser kan også andre trafikkregler og skilting bidra til å regulere trafikken og opprettholde trafikksikkerheten. Dette kan inkludere skilting som varsler om farlige veiforhold eller redusert hastighet på grunn av veiarbeid, eller regler som pålegger førere å stoppe for fotgjengere ved fotgjengerfelt.

Kilder:
https://www.fotobokser.no/fartsgrenser/

Foto øverst:
Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.